Stichting Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte

RSIN/Fiscaal nummer: 805 371 692

KvK nr: 41 125 507

Contactgegevens:

    Postbus 597, 3000 AN  Rotterdam

    E-mail:   secretariaat@bataafschgenootschap.nl

    Website: www.bataafschgenootschap.nl

Bestuurssamenstelling: zie website onder Bestuur

Doelstelling:          Het bevorderen van de studie van de natuurwetenschappen en de beoefening daarvan tot nut van de maatschappij; zie verder Plan en Grondwet onder Home – Over het Genootschap

Beleidsplan:          Het Genootschap beoogt haar doelstellingen te bereiken door het houden van voordrachten, het uitreiken van prijzen en het ondersteunen van wetenschappelijke initiatieven die bij haar doelstellingen passen.         

a. Het  Genootschap belegt voor haar leden per jaar zes vergaderingen, waarin een wetenschappelijke voordracht wordt gehouden.

b. Het Genootschap looft eens in de twee jaren de International Steven Hoogendijk Award (ISHA) uit aan een wetenschapper die baanbrekend was op medisch/technologisch gebied.

 c. Het Genootschap reikt jaarlijks twee studieprijzen uit aan respectievelijke een uitmuntend student aan de Medische Faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam en een uitmuntend student aan de Technische Universiteit Delft.

d. Het Genootschap kent eens in de twee jaar de Steven Hoogendijk Prijs toe aan één uitnemende gepromoveerde van het Erasmus Medisch Centrum en één van de Technische Universiteit Delft.

e. Het Genootschap kan geldelijke ondersteuning toewijzen voor het doen van onderzoekingen van wetenschappelijk belang

Beslissingsbevoegdheid:     De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. Als UBO is de President Administrateur in het ‘Ultimate Beneficial Owner’-register ingeschreven.

Beloningsbeleid:     De bestuursleden ontvangen geen geldelijke beloning voor hun werkzaamheden voor het Genootschap.

Administratie:         De financiële administratie is uitbesteed aan een accountant.

Activiteiten:           Het Bataafsch Genootschap belegt voor haar leden en genodigden per jaar een zestal Gewone Vergaderingen, waarin een wetenschappelijke voordracht wordt gehouden. Deze bijeenkomsten worden in de avond gehouden in het Stadhuis te Rotterdam, waarbij de Gemeente Rotterdam als gastheer optreedt. Daarnaast wordt elk jaar een middagbijeenkomst belegd, waarin prijzen worden uitgereikt.

Gebruik persoonsgegevens:           Het Bataafsch Genootschap communiceert met zijn leden over de activiteiten door middel van het verzenden van e-mails en/of post. Hiertoe wordt aan elk nieuw lid gevraagd om de volgende gegevens te verstrekken: achternaam, voornaam, voorletters, titulatuur, geboortejaar, postadres, emailadres, specialisme en eventueel een telefoonnummer. De door een lid doorgegeven mutaties (verhuizingen e.d.), inclusief een verzoek om zijn/haar gegevens (deels) te verwijderen, worden direct verwerkt in het ledenbestand. Elk lid heeft recht op inzage van zijn/haar geregistreerde gegevens. Het ledenbestand van het Bataafsch Genootschap is niet gekoppeld aan een website, het wordt alleen gebruikt ten dienste van zijn eigen activiteiten, en het wordt niet gedeeld met andere organisaties. Bij zijn eigen website maakt het Bataafsch Genootschap geen gebruik van cookies.

Donaties: Als u problemen ondervindt met de per brief verstuurde Tikkie QR-code kunt u met onderstaande link uw donatie -via Tikkie- voor het seizoen 2022 – 2023 overmaken op bankrekeningnummer NL54ABNA0554113155 tnv. Stichting Bataafsch Genootschap der PW: link naar tikkie (geldig tot 1 jan 2023).

 Jaarrekeningen:

 Alle bedragen in € x 1000

Baten & Lasten202020192018201720162015201420132012
Ontvangsten
Dividend & Renten2232 30 28 30 24 16 11  17 
Vrijwillige bijdragen1335
Totaal3541 36 34 35 27 21 16 22 
Uitgaven
Alg. kosten1717 32 27 13 13 12  6 
Donaties aan Reserves18– (8) 49 17 17 17 17 17 
Totaal3517 24 76 30 30 29 26 23 
 Resultaat excl. effecten024 12 -42 -3 -8 10 -1 
 Bezittingen & Schulden
Bezittingen
 Effecten11841193 12601217 985 1116 1090 1173 1122 
 Bank186183 58 221 390 253 253 117 94 
 Totaal13701376 1318 1438 1375 1369 1343 1290 1216 
Schulden
 Reserveringen activiteiten:
 Algemeen / vergaderingen624 20 23 19  20 
 Prijzen3125 30 49 59 61 55 60  53 
 Jubileum 250 jaar– 108 100 42 42 42 42  42 
 Totaal3729 146 157 125 123 120 121  115 
 Eigen vermogen (Bezit – Schuld)13331347 1172 1281 1250 1246 1223 1169 1101